PRIVACYVERKLARING VAN FLOTTWEG NEDERLAND B.V.

Flottweg Nederland B.V. verzamelt via haar dienstverlening en website gegevens over u. Wij vinden het belangrijk om u te informeren welke gegevens wij over u verzamelen en waarom, wat wij met de gegevens doen en hoe u controle houdt over uw gegevens. In deze privacyverklaring beschrijven wij dat op een overzichtelijke manier.

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle personen die onze website: www.flottweg.nl (“Website”) bezoeken, personen die met ons in contact treden en personen waarmee wij een overeenkomst hebben.

Deze privacyverklaring wijzigt van tijd tot tijd. De meest actuele privacyverklaring kunt u vinden op onze Website.

Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u ons bereiken via de volgende gegevens:

Contactgegevens

Flottweg Nederland B.V.

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 34064675.

Nijverheidsweg 23

2102 LK HEEMSTEDE

+31 (0) 23 5470800

Mark Visser, functionaris gegevensbescherming: info@flottweg.nl.

 

Inhoud van deze privacyverklaring:

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
 2. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verkregen en op grond waarvan mogen wij deze verwerken?
 3. Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?
 4. Delen van uw persoonsgegevens met derden
 5. Bewaartermijn
 6. De beveiliging van uw persoonsgegevens
 7. Uw rechten
 8. Flottweg en websites van derden
 9. Cookies

***

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?
  Een “persoonsgegeven” is alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Dit betekent dat het informatie betreft die direct over iemand gaat, ofwel naar die persoon te herleiden is. Een “verwerking” is iedere handeling met persoonsgegevens, zoals verzamelen, opslaan, gebruiken, raadplegen, doorgeven en kopiëren.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens van u:

 • Contactgegevens: bedrijfsnaam, (achter)naam, (zakelijk)adres, leveringsadres, (zakelijk)telefoonnummer, (zakelijk)e-mail adres.
 • Identiteitsgegevens: geboortedatum en – plaats, nationaliteit, geslacht en overige gegevens van een identiteitsbewijs.
 • Financiële- en administratieve gegevens: BTW nummer, bankrekeningnummer, KvK-nummer, gegevens uit openbare stukken die gedeponeerd zijn bij de KvK, gegevens uit overeenkomsten.
 • Gegevens die inzicht geven in het gebruik van en het gedrag op onze Website: het IP-adres en browsertype.
 • Gegevens die u zelf aan ons heeft verstrekt en die buiten de hiervoor genoemde categorieën vallen, bijvoorbeeld gegevens uit uw curriculum vitae.

 

 1. Hoe hebben wij uw persoonsgegevens verkregen en op grond waarvan mogen deze verwerken?

Wij hebben uw persoonsgegevens op één of meerdere van de volgende manier(en) verkregen:

 • U heeft uw persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt, bijvoorbeeld wanneer u een offerte heeft opgevraagd, contact heeft gezocht met onze klantenservice, het contactformulier op onze Website heeft ingevuld of een overeenkomst met ons heeft gesloten.
 • Uw persoonsgegevens zijn afkomstig zijn uit andere (openbare) bronnen, bijvoorbeeld uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
 • U heeft onze Website bezocht.

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen wanneer dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, wanneer wij hiertoe genoodzaakt zijn op basis van een wettelijke plicht, wanneer wij een eigen gerechtvaardigd belang hebben om uw persoonsgegevens te verwerken of met uw toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken.

 

 1. Voor welke doelen verwerken wij uw persoonsgegevens?

Wij verwerken uw persoonsgegevens alleen voor de één of meer van de volgende doelen:

 • Om een overeenkomst met u uit te voeren of de order met u af te handelen.
 • Om goederen en/of diensten van/aan u te (ver)kopen.
 • Om de geleverde goederen en/of diensten te kunnen factureren en declaraties te innen.
 • Om contact met u te onderhouden.
 • Om onze dienstverlening te verbeteren, de Website te optimaliseren en/of marketingactiviteiten uit te voeren.
 • Om u te informeren over onze nieuwe goederen en/of diensten of andere relevante ontwikkelingen.
 • Om u een nieuwsbrief te sturen als u zich daarvoor heeft ingeschreven. U kunt zich te allen tijde afmelden voor onze nieuwsbrief.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
 • Om een sollicitatieprocedure met u te doorlopen en af te wikkelen.

 

 1. Delen van uw persoonsgegevens met derden

Wij delen geen persoonsgegevens met derden zonder uw toestemming, tenzij dit noodzakelijk is om aan een wettelijke plicht te voldoen, wanneer het noodzakelijk is om de overeenkomst met u uit te voeren of wanneer dit nodig is om onze belangen of belangen van derden te beschermen.

Wij maken wel gebruik van derden die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld onze ICT dienstverlener. Flottweg is en blijft in die gevallen de verantwoordelijke partij voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

 1. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als deze nodig zijn voor het doel waarvoor zij oorspronkelijk zijn verzameld of zo lang als nodig is om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, bijvoorbeeld op basis van belastingwetgeving. Na deze periode vernietigen wij uw persoonsgegevens.

 

 1. De beveiliging van uw persoonsgegevens

Flottweg hecht waarde aan een goede beveiliging van uw persoonsgegevens en neemt alle passende technische- en organisatorische maatregelen die nodig zijn om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Zo hebben alleen bepaalde medewerkers binnen Flottweg toegang tot uw persoonsgegevens. Zij raadplegen uw persoonsgegevens alleen als dit nodig is.

Persoonsgegevens worden zo veel mogelijk versleuteld verstuurd en opgeslagen.

Alle systemen en apparaten die binnen onze organisatie gebruikt worden, zijn beveiligd met een wachtwoord en waar mogelijk met tweetraps verificatie. Onze systemen worden extern gemonitord en gecontroleerd op verdacht gedrag.

Alleen de door ons geautoriseerde personen hebben toegang tot ons pand.

Flottweg verwerkt uw persoonsgegevens binnen de Europese Unie en incidenteel daarbuiten. Flottweg geeft alleen persoonsgegevens door naar derde landen met een passend beschermingsniveau en/of op grond van de uitzonderingen genoemd in hoofdstuk V van de AVG.

Met derden die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken hebben wij verwerkersovereenkomsten gesloten om te verzekeren dat deze derden minimaal hetzelfde beveiligingsniveau hanteren als wijzelf.

 

 1. Uw rechten

Wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken, heeft u de volgende rechten:

 • Het recht om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken. Het doel van dit recht is dat u kunt controleren of uw persoonsgegevens juist en volledig zijn (het recht op inzage).
 • Het recht om uw persoonsgegevens door ons te laten aanpassen en/of corrigeren als de persoonsgegevens niet juist zijn (het recht op correctie).
 • Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en/of het recht om ons te vragen de verwerking te beperken, bijvoorbeeld wanneer u meent dat wij geen goede reden hebben om uw persoonsgegevens te verwerken of wanneer u meent dat wij dit op een onjuiste wijze doen (het recht op bezwaar en het recht op beperking van de verwerking).
 • Het recht om uw persoonsgegevens rechtstreeks aan u over te laten dragen (het recht op dataportabiliteit).
 • Het recht om uw persoonsgegevens uit onze systemen te laten verwijderen, bijvoorbeeld wanneer u uw toestemming voor de verwerking intrekt (het recht om vergeten te worden).

Via onze contactgegevens kunt u ons benaderen wanneer u een beroep wilt doen op uw rechten. U kunt alleen een verzoek doen ten aanzien van uw eigen persoonsgegevens. Om uw identiteit vast te kunnen stellen, vragen wij u bij uw verzoek een kopie van uw identiteitsbewijs te voegen waarbij u de foto en het burgerservice nummer zwart mag maken.

U ontvang binnen vier (4) weken een reactie op uw verzoek. Wij kunnen niet in alle gevallen volledig aan uw verzoek voldoen, bijvoorbeeld wanneer uw verzoek in strijd is met een wettelijke plicht. U ontvangt altijd een uitleg waarom wij in een specifiek geval niet (volledig) aan uw verzoek kunnen voldoen.

 

 1. Flottweg en websites van derden

Onze Website bevat links naar websites van derde partijen. Flottweg is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites van derden en de wijze waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor de betreffende privacyverklaringen van die websites.

 

 1. Cookies

Wij maken op onze Website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine testbestandjes die door uw browser op uw (mobiele) apparaat worden opgeslagen. Cookies zorgen ervoor dat onze Website naar behoren werkt en dat we relevante informatie over u kunnen onthouden. Bij het eerste bezoek aan onze Website wordt u geïnformeerd over de cookies die wij gebruiken en vragen wij toestemming voor het plaatsen ervan.

Wij gebruiken functionele- en analytische cookies om onze Website goed te laten werken en in beeld te brengen hoe u het bezoek op onze Website ervaart.

Wij gebruiken de volgende marketingcookies:

 • marketingcookies afkomstig van YouTube. Zo kunt u de video’s die op onze Website staan bekijken. De cookies afkomstig van YouTube blijven maximaal 179 dagen bewaard en hebben de volgende namen: yt-remote, YSC, visitor_info1_live.
 • Marketingcookies afkomstig van Google (DoubleClick). Deze cookie ziet welke pagina’s u bekijkt op basis waarvan relevante advertenties kunnen worden getoond. De cookies afkomstig van Google (DoubleClick) worden maximaal 1 jaar bewaard en heeft de volgende naam: IDE.

U kunt de opgeslagen cookies verwijderen via de instellingen van uw browser.

 

***

Flottweg B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verwerken, vragen wij u contact met ons op te nemen. Wij wijzen u op uw recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie: juli 2020